JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka nabyła towary od kontrahenta ze USA, który nie jest zarejestrowany dla podatku od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotowe towary odebrano bezpośrednio od producenta z Niemiec i na zlecenie spółki przetransportowano z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Czy zakup towaru z firmy amerykańskiej, dostarczonego bezpośrednio do Polski od producenta z Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a) - z zastrzeżeniem art. 10,

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

W art. 10 ustawy o VAT przewidziano przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, nie występuje (zastrzeżenia te nie mają zastosowania w niniejszej sprawie).

W omawianej sytuacji spółka nabyła towary od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych, który to podmiot nie został zarejestrowany dla podatku od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej. Zakupione towary odebrane zostały bezpośrednio od producenta z terytorium Niemiec, i na zlecenie spółki przetransportowane na terytorium Polski.

W konsekwencji podmiot ze Stanów Zjednoczonych dokonał na terytorium państwa członkowskiego czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej - należy go zatem uznać za podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z tym przywóz do kraju towaru z terytorium Niemiec będzie dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, którego skutkiem będzie obowiązek rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług z tego tytułu.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 5 listopada 2007 r. (nr IS.II/2-443/140/07).

Opracowała EWA MATYSZEWSKA