Dla przedsiębiorców zmiana ta wiąże się przede wszystkim z zastąpieniem papierowej formy administracyjnego dokumentu towarzyszącego jego elektroniczną wersją, tj. e-ADT. Z tą zmianą łączy się także kwestia elektronicznej obsługi zabezpieczeń akcyzowych.

– Wprowadzenie EMCS umożliwi bieżące monitorowanie i uproszczenie przemieszczania wyrobów akcyzowych, a także pozwoli na szybsze zwalnianie zabezpieczenia akcyzowego – ocenia Marcin Zimny, ekspert w CMS Cameron McKenna.

Energia elektryczna

Do istotnych pozytywnych zmian, które zaczną obowiązywać już od 1 września (Dz.U. nr 151, poz. 1013), można również zaliczyć zmianę zasad rozliczania akcyzy od energii elektrycznej. Marcin Zimny podkreśla, że zrezygnowano z zaliczkowego systemu wpłacania akcyzy od energii elektrycznej, którego stosowanie w praktyce rodziło wiele problemów i wątpliwości. Wprowadzono zasadę jednokrotności opodatkowania energii elektrycznej oraz usunięto lukę w ustawie, w wyniku której nie podlegała opodatkowaniu energia elektryczna nabyta przez podmioty posiadające koncesję na jej wytwarzanie i przez te podmioty zużyta.

– Nowelizacja przewiduje już wyraźnie opodatkowanie akcyzą zużycia energii elektrycznej nabytej przez podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie – podkreśla Marcin Zimny.

Ekspert dodaje, że Ministerstwo Finansów na gruncie jeszcze obowiązujących przepisów próbowało wykazać, że taka energia podlega opodatkowaniu. Wprowadzenie tej zmiany – jak ocenia Marcin Zimny – oprócz orzeczeń sądów administracyjnych, potwierdza, że przed wejściem w życie ustawy taka energia nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Samochody osobowe

Nowelizacja wprowadziła także zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Karolina Donowska, ekspert w CMS Cameron McKenna, wyjaśnia, że zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek podatkowy nie powstaje w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia albo sprzedaży samochodu osobowego przez producenta na terytorium kraju, w sytuacji gdy jest on następnie przedmiotem wewnątrz- wspólnotowej dostawy lub eksportu. Samochód musi jednak zostać dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w ciągu 30 dni.

– Taką dostawę lub eksport należy odpowiednio udokumentować – zastrzega Karolina Donowska.

Ponadto – jak podkreśla nasza rozmówczyni – ustawodawca uprościł zasady potwierdzania zapłaty akcyzy od samochodów osobowych. Wprowadzono możliwość wydawania zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, w przypadku gdy przedmiotem takiego nabycia jest większa partia samochodów. Podmiot sprzedający nabyte wewnątrzwspólnotowo samochody osobowe autoryzowanym salonom sprzedaży będzie mógł przekazać kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Autoryzowany salon sprzedaży sprzedając samochód osobowy będzie mógł złożyć pisemne oświadczenie, że posiada kopię lub oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

– Takie oświadczenie, zamiast dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, wystarczy do zarejestrowania samochodu osobowego – tłumaczy Karolina Donowska.

Zabezpieczenia akcyzowe

Ustawodawca ograniczył krąg podmiotów uprawnionych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zamiast podmiotu zobowiązanego do złożenia takiego zabezpieczenia. Karolina Szmit, ekspert w CMS Cameron McKenna stwierdza, że dotychczasowe pojęcie osoby trzeciej zastąpiono określonym kręgiem podmiotów.

– Po wejściu w życie ustawy zabezpieczenie akcyzowe, zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia takiego zabezpieczenia, będzie mogło być złożone przez przewoźnika, spedytora, właściciela wyrobów akcyzowych i odbiorcę wyrobów akcyzowych, a także przez wszystkie lub kilka z wymienionych podmiotów jednocześnie – podpowiada Karolina Szmit.

Nasza rozmówczyni wspomina również, że wprowadzono możliwość stosowania wiążących informacji taryfowych (WIT) na potrzeby obrotu wyrobami akcyzowymi w kraju i w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.