Celnik oceni, czy przywóz towarów z zagranicy ma charakter niehandlowy i zdecyduje o poborze cła.
Towary w bagażu osobistym są zwolnione z należności celno-przywozowych, jeżeli przywożone są w celach niehandlowych. Przywóz niehandlowy to taki, który odbywa się okazjonalnie. Zarówno przepisy polskie, jak i unijne nie zawierają szczegółowego wyjaśnienia tego pojęcia. Okazjonalny przywóz wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w bagażu podróżnego będzie miał miejsce, gdy przejazdy odbywają się sporadyczne, których częstotliwość, jak i łączna ilość w dłuższym okresie czasu, nie wskazują na ich przeznaczenie do celów działalności gospodarczej (zarówno tej prowadzonej legalnie, jak i niezarejestrowanej).
– Każdy taki przejazd należy oceniać indywidualnie, ale logika i doświadczenie życiowe wskazują na to, że osoba, np. przewożąca co drugi dzień 130 litrów piwa, nie zużywa go tylko na własne cele osobiste - tłumaczy Grzegorz Musolf z Izby Celnej w Rzepinie.
Mimo iż nie ma jednej definicji, kwestie te mogą znaleźć się w instrukcjach i wytycznych mających na celu ułatwienie stosowania przez organy celne procedur przy egzekwowaniu przestrzegania prawa przez podróżnych.
– Za przewóz okazjonalny uznajemy przywóz, który odbywa się raz w ciągu ostatnich 24 godz. przez jednego podróżnego – tłumaczy Marcin Czajka z Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
Jednak należy pamiętać, że zgodnie z wyrokiem ETS z 4 czerwca 2002 r. (sprawa C-99/00) instrukcje opracowywane przez organy celne nie są pośrednim sposobem dokonywania niepodważalnych założeń, że przywóz ma charakter handlowy. Są one niewiążącym narzędziem mającym na celu usprawnienie procedur celnych, a więc mimo takiej definicji nadal decyduje indywidualny charakter sprawy.