Zgodnie z kodeksem spółek handlowych małoletnim wspólnikom przysługuje prawo do dywidendy na ogólnych zasadach.

Jarosław F. Mika, doradca podatkowy, partner w Taxperience, wskazuje, że z uwagi na ograniczoną zdolność do czynności prawnych wynikającą expressis verbis z art. 15 kodeksu cywilnego ograniczeniem dla małoletnich jest zakaz pełnienia funkcji w organach takiej spółki. Zakaz ten obejmuje funkcje członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta, komisji rewizyjnej czy likwidatora spółki.

– Na zgromadzeniach wspólników prawo głosu małoletniego jest realizowane za pomocą rodzica lub opiekuna – tłumaczy Jarosław F. Mika.

Ekspert dodaje, że wyjątkiem, kiedy małoletni posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest kobieta, która ukończyła 16 lat i jest w związku małżeńskim. W takim przypadku wspólnik realizuje samodzielnie swoje prawa głosu.

– Z posiadaniem udziałów w spółce kapitałowej przez osoby małoletnie wiąże się również przysporzenie majątkowe w postaci wypłaty dywidendy – zauważa Jarosław F. Mika.

W takiej sytuacji dochody małoletniego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc. i pobranym przez spółkę wypłacającą dywidendę.

Na rodzicu lub opiekunie prawnym nie spoczywa więc obowiązek wykazania uzyskanych przez małoletniego z otrzymanej dywidendy dochodów w PIT-M.