ORZECZENIE

Z wyroku WSA w Warszawie wynika, że jeśli czynność, którą dokumentowała faktura, nie obniżała obrotu podatnika oraz podatnik dokonał korekty w tym samym miesiącu co faktura pierwotna, nie mają zastosowania ogólne przepisy dotyczące korekt faktur. Zatem spółka nie musi mieć potwierdzenia odbioru faktury, a korektę można wyeliminować z obrotu.

Skarżąca spółka wystawiła faktury VAT na usługi badań i analiz. Następnie wystawiła faktury korygujące, w których uznano, że czynności z faktury pierwotnej nie podlegały VAT. Spółka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w VAT.

Organy podatkowe twierdziły, że podatnik powinien dokonać korekty faktury. Podatnik był zobowiązany do rozliczenia za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru korekty faktury. Spółka twierdziła, że wspomniane przepisy zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej określonej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT. Sąd przyznał rację podatnikowi. Stwierdził, że par. 19 i 20 rozporządzenia odnosi się jedynie do sytuacji, gdy dochodzi do obniżenia obrotu i wystawiana jest korekta faktury. Skoro nie doszło do obniżenia obrotu, to wymóg potwierdzenia odbioru korekty faktury nie ma zastosowania. Spółka mogła dokonać korekty, ale nie była związana wymogami określonymi w rozporządzeniu. Zdaniem sądu korektę można wyeliminować z obrotu prawnego. Gdyby spółka wystawiła korektę faktury w następnym miesiącu, musiałaby zapłacić VAT wykazany na fakturze.

Sygn. akt III SA/Wa 1412/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl