Osoby ubiegające się o certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą złożyć do Ministerstwa Finansów dokumenty m.in. potwierdzające posiadane doświadczenie czy wykształcenie.

Do podania trzeba również dołączyć oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wymóg ten wynika z par. 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Osoby ubiegające się o certyfikat mają wątpliwości, czy wystarczy własnoręcznie podpisana deklaracja na piśmie, czy muszą dołączyć dodatkowe dokumenty, jak to jest w przypadku kandydatów na doradców podatkowych.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Gazety Prawnej poinformowało, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast oświadczenie powinno być przez wnioskodawcę podpisane i opatrzone datą.

Także podanie o wydanie certyfikatu księgowego lub o zakwalifikowanie do egzaminu musi być opatrzone własnoręcznym podpisem. Ponieważ nie ma wzorów tego podania, konieczne jest zawarcie następujących danych osobowych: numeru PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.

Osoby ubiegające się o uprawnienia muszą złożyć odpowiednie dokumenty do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl