MARCIN ZIMNY o nowelizacji ustawy akcyzowej - Od 1 września energia elektryczna nabyta przez podmioty posiadające koncesję na jej wytwarzanie i przez te podmioty zużyta będzie opodatkowana akcyzą.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA:
22 lipca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa wejdzie w życie 1 września 2010 r., a obecnie czeka na podpis prezydenta. Czym były podyktowane zmiany?
MARCIN ZIMNY:*
Tak znaczna zmiana ustawy o podatku akcyzowym wynika przede wszystkim z konieczności implementacji przepisów dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG. Nowelizację wymusiła również konieczność doprecyzowania lub dokonania zmian przepisów, a nawet uzupełnienia luk, które nie sprawdziły się w praktyce.
Zostanie wprowadzony system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – EMCS (Excise Movement and Control System). Jakie da on efekty?
Założeniem jest odejście od papierowej formy administracyjnego dokumentu towarzyszącego na rzecz jego elektronicznego odpowiednika – e-AD. W rezultacie, podmiot wysyłający wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, zamiast dołączyć do przesyłanych wyrobów papierowy ADT, prześle elektroniczny komunikat (projekt e-AD) do systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszania wyrobów akcyzowych. Po weryfikacji i zatwierdzeniu e-AD zostanie on przesłany do podmiotu odbierającego. Natomiast odbiorca potwierdzi odbiór wyrobów przez wysłanie do systemu elektronicznego projektu raportu odbioru. Raport ten jest przesyłany do podmiotu wysyłającego. Analogicznie system EMCS funkcjonuje w przypadku przesyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między uprawnionymi podmiotami z różnych krajów UE.
Będzie też wprowadzona elektroniczna obsługa zabezpieczeń akcyzowych. Co to będzie oznaczać?
Te zmiany będą skutkować możliwością wcześniejszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego i tym samym osiągnięcia przez przedsiębiorców korzyści finansowych.
Nowością będzie instytucja zarejestrowanego wysyłającego. Co to zmieni?
Podmiot ten jest uprawniony do wysyłania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów z miejsca dopuszczenia ich do swobodnego obrotu na terytorium Unii. Dotychczas taką możliwość mieli tylko prowadzący składy podatkowe. Oznacza to szersze zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Zastąpiono także instytucje niezarejestrowanego handlowca i zarejestrowanego handlowca instytucją zarejestrowanego odbiorcy. Czy to dobrze?
Posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności jako (nie) zarejestrowanego handlowca po wejściu w życie tych zmian mogą dalej na tych samych zasadach funkcjonować na podstawie już posiadanego zezwolenia.
A co ze zmianami niezwiązanymi z dostosowaniem ustawy do prawa UE?
Do ważniejszych należą te dotyczące opodatkowania energii elektrycznej. Pozytywnie należy ocenić rezygnację z zaliczkowego systemu wpłacania akcyzy od energii elektrycznej, który nie był dostosowany do specyfiki działalności branży energetycznej i przez co sprawiał wiele problemów. Poza tym została usunięta luka w ustawie, w wyniku której nie podlegała opodatkowaniu energia nabyta przez podmioty posiadające koncesję na jej wytwarzanie i przez te podmioty zużyta. Nowelizacja przewiduje opodatkowanie akcyzą zużycia energii nabytej przez te podmioty. Zapisano też w ustawie jednokrotność opodatkowania energii.
*Marcin Zimny
ekspert w CMS Cameron McKenna