Andrzej Ossowski

radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło z Poznania

Tak

Ulga przysługuje podatnikom wychowującym m.in. dzieci małoletnie, a prawo do skorzystania odliczenia nie zostało uzależnione od pozostawania w związku małżeńskim.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podatnik ma prawo odliczyć kwotę stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4. Jednocześnie, jak wynika z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy, w omawianym przepisie mowa jest o osobach wychowujących dzieci małoletnie. Stosownie zaś do treści art. 27f ust. 3 ustawy o PIT, odliczenie kwoty dotyczy łącznie obojga rodziców i nie jest uzależnione od pozostawania w związku małżeńskim. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, prawo do skorzystania z ulgi przysługuje, albowiem wychowuje pani małoletnie dziecko w roku podatkowym. Zatem w opisanej sytuacji możliwe będzie odpisanie od podatku ulgi na dzieci.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 27f, art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).