Spółki mogą finansować swoją działalność i inwestycje nie tylko ze środków własnych czy z kredytów bankowych, ale również za pomocą pożyczek od innych firm czy osób fizycznych. Spółki często też posiłkują się pożyczkami udzielonymi przez ich własnych udziałowców.

Dla określenia skutków podatkowych istotne jest, by forma dofinansowania spółki w formie pożyczki była stwierdzona na piśmie. Sam fakt przelania środków pieniężnych pomiędzy kontami bankowymi (podmiotu przekazującego pieniądze i spółki) nie wywołuje skutków podatkowych. Będą one uzależnione od rodzaju umowy lub czynności związanych z przelewem środków.

Otrzymanie i spłata

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa pożyczki pieniężnej ma miejsce, gdy dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Umowa pożyczki zobowiązuje więc pożyczkobiorcę do jej zwrotu (w przeciwnym przypadku przekazanie pieniędzy uznane byłoby za darowiznę). Ta cecha pożyczki powoduje, że kwota kapitału pożyczki wypłacona pożyczkobiorcy nie stanowi jego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Neutralna podatkowo jest również spłata pożyczki.

Pożyczkobiorca może jedynie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spłacone (lub skapitalizowane) odsetki od pożyczek, ale bez innych wydatków związanych z ich spłatą. Kapitalizacja odsetek, jako forma otrzymania odsetek, polega na doliczeniu kwoty odsetek do kwoty pożyczki i powiększeniu podstawy naliczania odsetek na kolejne okresy rozliczeniowe.

Dla pożyczkodawcy z kolei przychodem jest kwota otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Skutki pożyczki w walucie obcej.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Pożyczki walutowej
- Pożyczki denominowanej
- Niedostatecznej kapitalizacji