Tajemnicy skarbowej poświęcony jest cały dział VII Ordynacji podatkowej. Poza dokumentami i deklaracjami składanymi przez podatników, płatników i inkasentów tajemnicę skarbową stosuje się również do danych zawartych w:

● informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wskazane powyżej;

● aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

● aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

● dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

– informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł;

● informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień cenowych.

Zakres tajemnicy

Do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązani są: pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych; funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych; wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących; członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów; minister finansów oraz pracownicy Ministerstwa Finansów; osoby do spraw finansów lub w innych organach podatkowych; przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych w związku z prowadzeniem równoczesnych kontroli.

Co ważne, zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki.

Do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwalają przepisy.

Materiał dowodowy

W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przysługuje: funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi – załatwiającym sprawę, ich bezpośrednim przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu celnego; ministrowi finansów, generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej, dyrektorom izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.

Z kolei w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień cenowych dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego bezpośredniemu przełożonemu oraz ministrowi finansów.