GraŻyna Nelip

doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner

Tak

Jeśli poniosła pani wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7 proc. na 22 proc., może pani odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Może pani odzyskać część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową, o ile nie jest pani podatnikiem VAT i nie dokonała pani zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zwrot przysługuje pod warunkiem, że wydatki są udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz posiada pani tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego.

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z 19 września 2007 r. przedłużyła bezterminowo prawo do ubiegania się o zwrot VAT na materiały budowlane. Zwrot podatku dokonywany jest na wniosek złożony w urzędzie skarbowym. W przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację, wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja, w związku z którą ponosiła pani wydatki na zakup materiałów budowlanych, wymagała pozwolenia na budowę oraz czy wcześniej, z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych korzystała pani w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwotę zwrotu VAT określa urząd skarbowy w drodze decyzji, którą wydaje w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. W tym przypadku wypłata zwrotu VAT następuje w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).