Joanna Perzanowska

doradca podatkowy w Ernst & Young

Edyta Banach

konsultant Ernst & Young

Tak

Korzystanie z praw i wypełnianie obowiązków podatnika VAT nie powinno być uzależnione od dokonania przez spółkę czynności formalnych, takich jak rejestracja dla celów podatku VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Oznacza to, że uzyskanie statusu podatnika wynika wprost z ustawy i związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej. Korzystanie z praw i wypełnianie obowiązków podatnika VAT nie powinno być zatem uzależnione od dokonania przez spółkę czynności formalnych, takich jak rejestracja dla celów podatku VAT, czy też, w szczególności od otrzymania potwierdzenia rejestracji.

Co więcej, należy zauważyć, że w myśl art. 96 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie. Tym samym można twierdzić, że zgodnie z literalną interpretacją ustawy, rejestracja następuje już w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. W konsekwencji można argumentować, że spółka nie tylko jest podatnikiem na podstawie ogólnych przepisów, ale spełniła też formalny warunek dokonania rejestracji.

Należy przyjąć, iż jeśli spółka dokonała sprzedaży, może ją udokumentować w formie faktury.

Podobnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych powinno przysługiwać spółce bez względu na to, czy otrzymała ona numer NIP. Natomiast, co do zasady, skorzystanie z tego prawa, tj. odliczenie podatku naliczonego, powinno następować po spełnieniu wszystkich formalnych obowiązków i przesłanek. Stanowisko takie znajduje poparcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (patrz: wyrok z 8 czerwca 2000 r. w sprawie Finanzamt Goslar v. Brigitte Breitsohl, C-400/98) oraz polskich sądów administracyjnych (wyrok NSA I FSK 378/06).

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).