Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, podmioty, które otrzymały środki europejskie, ale zostały one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości mogą zostać pozbawione powtórnego dofinansowania. Podmioty takie trafią do rejestru wykluczonych, który będzie prowadził minister finansów. Na tej podstawie instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające programy unijne będą podejmowały decyzje o pozbawieniu beneficjentów dofinansowania ze środków europejskich. Rozporządzenie określa tryb, sposób wpisywania podmiotów oraz zakres informacji, jakie będą umieszczane w rejestrze. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.