Jeśli okoliczności faktyczne od wydania ostatniej decyzji organu podatkowego nie zmieniły się, podatnik nie ma obowiązku składać ponownie informacji o nieruchomościach.

Do złożenia informacji o nieruchomościach zobowiązuje osoby fizyczne art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia określonego zdarzenia. Może nim być każde zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części. Z powyższych przepisów wynika, że informację należy złożyć w trzech sytuacjach: po pierwsze, gdy powstaną okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, a więc np. gdy osoba kupi dom. Po drugie, informację trzeba złożyć w sytuacji, gdy powstaną okoliczności uzasadniające wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. sprzedaż domu), a po trzecie, gdy zmienią się okoliczności faktyczne, które mają wpływ na wysokość opodatkowania (np. sprzedaż części domu i zmniejszenie powierzchni użytkowej). A zatem brak zmiany stanu faktycznego, o który pyta czytelnik, nie mieści się w żadnej z wymienionych trzech sytuacji. W rezultacie, jeśli podatnik miał dom i działkę i w ciągu roku nie powstały żadne okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego ani żadne okoliczności mające wpływ na wysokość opodatkowania, to podatnik nie ma obowiązku ponownego złożenia informacji o nieruchomościach.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 3, ust. 6, ust. 11 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).