Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym także spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, a także bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że jeśli podmiot nabył nieruchomość w październiku, to obowiązek podatkowy powstał u niego w listopadzie. Przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy budynek jest w budowie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. A zatem, jeśli budowa została ukończona w 2007 roku, a podmiot zaczął ją użytkować w 2008 roku, obowiązek podatkowy powstał z początkiem 2008 roku.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia gruntów i powierzchnia użytkowa w przypadku budynków. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości za rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (nieruchomości). Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Organ podatkowy, czyli w przypadku podatku od nieruchomości właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zobowiązany jest do wydania decyzji w sprawie wymiary podatku od nieruchomości. Od wydanej decyzji można wnieść odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, właściwego dla danej gminy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

● Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).