OPINIA

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie Marks & Spencer plc przeciwko Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise. Dotyczy ona prawa do zwrotu VAT w przypadku błędnej interpretacji przepisu krajowego przez władze podatkowe.

Od 1973 roku brytyjskie władze podatkowe nakładały na sprzedawane przez Marks & Spencer ciastka - babeczki do herbaty podstawową stawkę VAT, jak na ciastka oblane czekoladą. W sierpniu 1994 r. okazało się, że ciastka te powinny być kwalifikowane jako ciasto i jako takie opodatkowane 0-proc. stawką VAT. Marks & Spencer wystąpił o zwrot 3,5 mln funtów brytyjskich źle naliczanego podatku.

Brytyjskie władze podatkowe stwierdziły, że na podstawie brytyjskiej ustawy o VAT należy uznać, że 90 proc. VAT obciążało klientów Marks & Spencer, a samej firmie należy się 10-proc. zwrot podatku. Marks & Spencer zaskarżył decyzję władz podatkowych do sądu krajowego, który zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym.

Opiniując tę sprawę, rzecznik generalny podkreślił, że w oparciu o przepisy dyrektywy, a także o ogólne zasady prawa wspólnotowego, w tym o zasadę neutralności podatkowej, podmioty mają prawo oczekiwać, że państwo członkowskie będzie nakładać na określone czynności właściwą stawkę podatkową. Jeżeli władze podatkowe dokonają niewłaściwej interpretacji przepisów krajowych przyjętych na podstawie derogacji, pobranie podatku według niewłaściwej stawki stanowić będzie naruszenie nie tylko przepisów krajowych, ale także prawa wspólnotowego.

Rzecznik generalny uznał, że zasady prawa wspólnotowego w postaci zasady równego traktowania i zasady neutralności podatkowej znajdują zastosowanie i zostałyby naruszone, w sytuacji gdyby przedsiębiorca nie otrzymał zwrotu całej kwoty omyłkowo pobranej. Za przedsiębiorcę otrzymującego zwrot różnicy podatku uznaje się podatnika, który w danym okresie rozliczeniowym nie dokonuje wpłaty VAT do właściwych organów krajowych, lecz otrzymuje od nich wpłatę, ponieważ w tym okresie kwota podatku, którą uprawniony jest odliczyć, przekracza kwotę VAT, którą zobowiązany jest zapłacić w odniesieniu do dokonanych przez siebie dostaw.

Opinia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-309/06

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Więcej: www.taxnews.pl