Pracuję jako audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych i jestem zainteresowany zdaniem egzaminu CIA lub CGAP. Jak można uzyskać te certyfikaty?
Aby otrzymać certyfikat, trzeba zdać egzaminy (CIA 4 egzaminy, CGAP 1 egzamin) oraz spełnić określone warunki:
● mieć wyższe wykształcenie (min. licencjat),
● 2-letni staż pracy w audycie wewnętrznym lub równoważny,
● przedstawić referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej,
● zobowiązać się do przestrzegania kodeksu etyki IIA.
Warto pamiętać, że rejestrując się na egzamin, kandydat nie musi spełniać wszystkich tych warunków. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów przed wypełnieniem wszystkich warunków, jednak wydanie certyfikatu jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich.
Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować się bezpośrednio do systemu zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System). Link do niego znajduje się na stronie IIA Polska http://www.iia.org.pl/ oraz na stronie IIA Global http:// www.theiia.org. System daje wiele możliwości, m.in.: sporządzenie harmonogramu egzaminów, dostęp do raportu wyników egzaminów, automatyczny proces rejestracji płatności za pomocą karty kredytowej. Kandydat musi zaplanować i podejść do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia rejestracji. Rejestracja odbywa się w języku angielskim.
W Polsce egzaminy zdaje się w formie komputerowej (CBT - Computer Based Testing) w Warszawie, w dwóch tzw. centrach testowych, przy ul. Ostrobramskiej lub przy Al. Jerozolimskich. Miejsce, termin i godzinę egzaminu wybiera kandydat w systemie CCMS. Egzaminy można zdawać w języku polskim, angielskim oraz innych dostępnych.
Z kolei jeżeli chodzi o zakres tematyczny egzaminów, jest on dostępny na stronie IIA Polska http://www.iia.org.pl oraz na stronie IIA Global http://www.theiia.org.
Jednak same pytania egzaminacyjne nie są nigdzie publikowane. Egzaminy mają charakter poufny. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy zawartość egzaminów, w związku z czym nie mogą rozmawiać o odczuciach związanych z egzaminem, z wyjątkiem przekazywania informacji, uwag, reklamacji do Departamentu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu jest uznawane za naruszenie Kodeksu Etyki IIA i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata lub innej odpowiedniej sankcji. Pytania dostępne w podręcznikach i w aplikacjach nie są oficjalnymi pytaniami egzaminacyjnymi.
Aby uzyskać certyfikat CIA, trzeba zdać cztery egzaminy. Każdy z nich obejmuje 100 pytań testowych. Czas przeznaczony na ich rozwiązanie to 2 godziny 45 minut. Natomiast egzamin CGAP obejmuje 125 pytań testowych (3,5 godziny).
O wyniku egzaminu kandydat dowiaduje się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. Otrzymuje on bowiem nieoficjalny wydruk wyników z egzaminu. Wynik staje się ostateczny po publikacji przez IIA w systemie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni i jest to czas na złożenie ewentualnej reklamacji. Wynik kształtuje się w granicach 250-750 punktów. 600 punktów lub więcej w tej skali upoważnia do zdania egzaminu IIA.
Egzamin można powtarzać. Jeżeli kandydat uzyska negatywny wynik egzaminu, musi odczekać 90 dni, zanim będzie mógł przystąpić do niego ponownie. Podejście do powtarzanych egzaminów nie jest limitowane.
Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia i zaraportowania 80 (40 dla CGAP) godzin szkoleniowych CPE (Continuing Professional Education) w okresie każdych dwóch lat. W przeciwnym przypadku certyfikat traci ważność.

ARKADIUSZ PIENIĄCY, p.o. prezesa IIA Polska