ORZECZENIE

Warszawski WSA wydał istotny wyrok w sprawie zwolnienia z podatku od spadków. Podatnik nabył spadek po zmarłym w 2006 roku dziadku i złożył zeznanie podatkowe. Naczelnik urzędu skarbowego ustalił zobowiązanie podatkowe w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Związane to było z tym, że sąd rejonowy wydał w lutym 2007 r. wyrok, w którym stwierdził, że spadek na podstawie testamentu w całości dziedziczy skarżący. Problem polega na tym, że od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Nowelizacja wprowadziła zwolnienie z podatku w przypadku nabycia własności rzeczy m.in. przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba czy rodzeństwo. Skarżący powołał się więc na art. 4 ust. 4 oraz 4a ustawy i domagał się uznania prawa do zwolnienia. Jednocześnie powołał się na wyrok sądu rejonowego, który stwierdził nabycie spadku w 2007 roku. Tym samym - argumentował skarżący - otwarcie spadku nastąpiło w 2007 roku, a zatem przysługuje mu zwolnienie z podatku.

Ze stanowiskiem tym nie zgodziły się organy podatkowe, którym WSA przyznał rację. Zarówno przed zmianą ustawy, jak i po jej nowelizacji, art. 4 ust. 4 ustawy, na który powoływał się spadkobiorca, nie określa zwolnienia w podatku, a jedynie możliwość skorzystania ze zwolnienia. Artykuł 4a ustawy wymienia warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia. Zdaniem sądu decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia miał art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę o podatku od spadków i darowizn. Stanowi on, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy sprzed 31 grudnia 2006 r. Przepisy te przewidywały dużo węższy krąg osób, które mogły skorzystać ze zwolnienia. Nabycie rzeczy, o którym mówią te przepisy, należy rozumieć zgodnie z art. 924-925 kodeksu cywilnego. Nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, czyli w momencie śmierci.

Zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, która obowiązywała do 31 grudnia 2006 r., podatnikowi nie przysługiwało prawo do zwolnienia z podatku od nabytego w 2006 roku spadku.

Ważne!

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, co oznacza, zdaniem WSA, że nabycie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy

Sygn. akt III SA/Wa 1375/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl