Najistotniejsza zmiana, która wynika z protokołu do umowy z 6 grudnia 2001 r. o unikaniu międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku z Danią, dotyczy art. 22 (unikanie podwójnego opodatkowania) i jej istotą jest zmiana dotychczas obowiązującej metody unikania podwójnego opodatkowania, w odniesieniu do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, jaką było zaliczenie zwykłe, zwane także zaliczeniem proporcjonalnym.

Metoda ta została zastąpiona metodą zwolnienia z progresją jako zasadą ogólną, z jednoczesnym utrzymaniem zaliczenia proporcjonalnego w stosunku do dochodów z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz tzw. zysków kapitałowych.

W odniesieniu do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Danii zostaje utrzymana metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Zmiana ta jest konsekwencją przyjętej przez polskie Ministerstwo Finansów polityki traktatowej, zgodnie z którą podstawową metodą ogólną unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania ma być metoda zwolnienia z progresją.

Zmiany takie legły u podstaw m.in. nowej umowy podatkowej ze Szwecją z 2004 roku, Wielką Brytanią z 2006 roku i protokołu z 2008 roku zmieniającego nową umowę z Austrią z 2004 roku.

Druga zmiana dotyczy uściślenia sformułowania art. 22 (wymiana informacji). Protokół nie został jeszcze ratyfikowany i nie wszedł w życie. Jego postanowienia będą miały zastosowanie do podatków należnych za rok podatkowy bezpośrednio następujący po roku, w którym wejdzie on w życie.

Oznacza to, że nowe zasady będą się odnosiły najwcześniej do podatków należnych za 2011 rok.