Złożone przez podatnika pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji usprawnia proces weryfikacji złożonej korekty.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (15583) negatywnie odniosło się do pozycji likwidacji obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty deklaracji. W ocenie MF brak uzasadnienia utrudniałby weryfikację skorygowanych deklaracji i wiązałby się z koniecznością angażowania podatników w ramach czynności sprawdzających do wyjaśniania wątpliwości co do przyczyn korekty. Dotyczy to też korekt po kontroli podatkowej.
Jak wyjaśniło MF, uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji składanej w związku z przeprowadzoną kontrolą podatkową ma na celu wyjaśnienie, które elementy rozliczenia podatkowego, w jakim zakresie oraz z jakich przyczyn zostały zmienione. Ordynacja podatkowa nie stawia żadnych wymogów formalnych związanych z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji, w szczególności nie ma obowiązku przedstawiania obszernych, szczegółowych wyjaśnień, które powielałyby ustalenia faktyczne i prawne znajdujące swoje odzwierciedlenie w protokole kontroli.
Zdaniem resortu okoliczności uzasadniające korektę deklaracji nie mogą być przedmiotem domniemania organu podatkowego. Fakt złożenia korekty po przeprowadzonej kontroli podatkowej nie przesądza, że intencją podatnika było właśnie uwzględnienie w całości wyników tej kontroli. W pisemnym uzasadnieniu, podatnik w sposób jednoznaczny daje wyraz swojej woli zastosowania się do ustaleń kontroli podatkowej, przedstawiając równocześnie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące skorygowanego rozliczenia. Jeżeli uzasadnienie przyczyn korekty zostało sporządzone w sposób precyzyjny i nie budzi wątpliwości organu podatkowego, nie zachodzi konieczność wzywania podatnika do udzielenia wyjaśnień. Zatem w dobrze pojętym interesie podatnika leży dołożenie wszelkiej staranności do wyjaśnienia swojej sytuacji podatkowo prawnej w momencie składania korekty deklaracji.