Opłaty dotyczące bieżącego utrzymania garaży członków spółdzielni mieszkaniowych opodatkowane są 22-proc. stawką VAT. Jak wskazano w interpelacji poselskiej (nr 15557) garaż zlokalizowany w budynku mieszkalnym spółdzielcy lub obok niego służy do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, jego użytkowanie nie wiąże się z działalnością komercyjną i dlatego nie ma podstaw do opodatkowania VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nie zgodziło się z twierdzeniem, że organy podatkowe interpretują przepis ustawy o VAT na niekorzyść spółdzielców.

Resort podkreślił, że z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i par. 12 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (Dz.U. z 2009 r. nr 224, poz. 1799) jednoznacznie wynika, że dotyczą one zwolnień od podatku opłat pobieranych z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych. Trudno byłoby uznać, że garaż spełnia cele mieszkalne.

Zdaniem Ministerstwa Finansów stosowanie preferencji podatkowej w VAT wobec czynności dotyczących lokali (nieruchomości) o charakterze mieszkalnym ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych od zakupów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb każ- dego człowieka, do których należy mieszkanie oraz możliwość jego utrzymania. Brak jest uzasadnienia do stosowania analogicznych rozwiązań w odniesieniu do lokali o charakterze użytkowym.