JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Czy dostawa udziałów w garażu wielostanowiskowym (znajdującym się w obiekcie budownictwa mieszkaniowego) powinna być opodatkowana 22-proc. VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY: Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego oraz lokalu użytkowego. W związku z tym należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie o własności lokali, która stanowi, że samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wyodrębniona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczanych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi. Lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, niebędących mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Tym samym sprzedaż udziałów w lokalu użytkowym - garażu wielostanowiskowym - nie stanowi sprzedaży lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia służącego bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Zatem sprzedaż udziałów w lokalu użytkowym - garażu wielostanowiskowym podlega opodatkowaniu 22-proc. stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2008 r. (nr IPPP2/443-1549/08-2/BM)