Członkowie najbliższej rodziny (np. dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonkowie, rodzeństwo), którzy odziedziczyli spadek po zmarłej osobie, nawet po orzeczeniu sądu stwierdzającego jego nabycie nie spieszą się z uregulowaniem spraw podatkowych. To błąd. Niedotrzymanie terminu do zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pozbawia podatnika zwolnienia z podatku od spadku. Taki sam skutek ma też przedwczesne złożenie zgłoszenia.

Określenie terminu

W przypadku dziedziczenia podatnicy, członkowie najbliższej rodziny (tylko oni mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku), muszą dopełnić formalności, czyli zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Jak tłumaczy Agnieszka Morska, doradca podatkowy z Sendero Tax & Legal, na złożenie zawiadomienia podatnik ma 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli postępowanie spadkowe toczyło się w sądzie) albo od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (jeżeli postępowanie spadkowe toczyło się przed notariuszem).

Jak dodaje ekspert, podatnik powinien zatem dokonać zgłoszenia nie wcześniej niż w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w dniu zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia i nie później niż w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia następującego po tym dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Takie stanowisko jest zgodne z orzecznictwem.

W wyroku z 11 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Łd 1022/09) WSA w Łodzi potwierdził, że zarówno złożenie zawiadomienia po terminie wskazanym w przepisach, jak i złożenie zawiadomienia przed terminem skutkuje utratą prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1232/09) orzekł natomiast, że dla obliczania terminu istotna jest data uprawomocnienia się postanowienia, a nie data doręczenia postanowienia podatnikowi czy też data stwierdzenia prawomocności.