Takie doprecyzowanie przedmiotu opłaty targowej zakłada senacki projekt zmiany art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z obecną regulacją z zakresu opłaty targowej wyłączona jest sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach, ale z wyjątkiem tych, które stanowią targowiska pod dachem oraz hale używane do targów, aukcji i wystaw. Wyłączenie to budzi wątpliwości interpretacyjne i jest przyczyną licznych postępowań podatkowych i sądowych.

Zmianę obowiązujących regulacji i doprecyzowanie przedmiotu opłaty targowej nakazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08). Zdaniem TK brak jest kryteriów, na podstawie których można odróżnić budynki lub części budynków, gdzie sprzedaż nie podlega opłacie targowej, od targowisk pod dachem, które mimo że są budynkami lub częściami budynków, tej opłacie podlegają. Obowiązujące przepisy utracą moc 18 czerwca 2011 r.

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odbyło się wczoraj na posiedzeniu senackich komisji: samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawczej.