Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, które następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie spadku potwierdzone jest postanowieniem sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia.

Zakres opodatkowania

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium naszego kraju, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.

Podatek płaci się też od spadków z zagranicy. Zagraniczny spadek podlega opodatkowaniu w Polsce, gdy spadkobierca ma obywatelstwo polskie lub ma miejsce stałego pobytu w Polsce w chwili otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. To ta data będzie rozstrzygająca dla ustalenia, czy spadek zagraniczny będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki podatek od domu w spadku.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Obowiązku podatkowego
- Kluczowego pokrewieństwa
- Zwolnienia dla najbliższych