Podatniczka wychowująca samotnie dziecko, która zawarła nowy związek małżeński w tym roku, będzie mogła rozliczyć się jak samotny rodzic. Dopiero w rozliczeniu 2011 roku straci takie uprawnienie.
Podatniczka rozlicza się z fiskusem jako matka samotnie wychowująca dziecko. Teraz wyszła za mąż i w urzędzie skarbowym powiedziano jej, że nie będzie mogła już rozliczyć się w sposób preferencyjny.
– Dlaczego nie mogę skorzystać z preferencji, skoro mąż nie adoptuje mojego dziecka – pyta pani Paulina z Wrocławia.
Preferencyjne rozliczenie przysługuje rodzicowi, który samotnie wychowuje w roku podatkowym dzieci: małoletnie lub bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Prawo do takiego rozliczenia ma również rodzic dziecka do ukończenia 25 roku życia, które uczy się w szkole lub studiuje w Polsce lub zagranicą, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych lub dochodów z papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. W tym ostatnim przypadku na prawo do preferencyjnego rozliczenia rodzica nie mają wpływu dochody uczącego się lub studiującego dziecka, które uzyskuje ono z tytułu renty rodzinnej.
Katarzyna Matykiewicz, konsultant w TPA Horwath, przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
– Decydującym kryterium o możliwości skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci jest stan cywilny danej osoby, a nie stan faktyczny, w jakim znajduje się podatniczka, tzn. dla urzędu skarbowego nie jest ważne, czy osoba ta będzie wychowywała dziecko sama czy też z nowym partnerem – tłumaczy Katarzyna Matykiewicz.
Ekspert podkreśla, że fakt zawarcia w trakcie roku związku małżeńskiego nie wyklucza możliwości rozliczenia dochodów za dany rok podatkowy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wskazany w ustawie o PIT zwrot: w roku podatkowym oznacza, że ustawodawca nie wymaga posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko przez cały rok, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. Zatem podatniczka, która przez kilka miesięcy 2010 roku samotnie wychowywała dziecko, będzie mogła rozliczyć się w sposób preferencyjny. Dopiero od nowego roku, tj. 2011 r., nie będzie mogła rozliczyć się w ten sposób.
Ważne
Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą na swój wniosek w rocznym PIT określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów