W wielu wydanych interpretacjach minister finansów wskazywał, że akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych. Oznacza to, że są oni zobowiązani w trakcie roku podatkowego rozliczać przychody i koszty spółki komandytowo-akcyjnej w części przypadającej na posiadane przez nich akcje i od tak ustalonego dochodu (z działalności gospodarczej) wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Odmienne stanowisko zajął WSA we Wrocławiu, który w wyroku z 22 lipca 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1063/09) uznał, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie ma obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na PIT. Przychód powstaje u niego dopiero w momencie powstania roszczenia o wypłatę dywidendy. Przychodem a jednocześnie dochodem podlegającym podatkowaniu będzie kwota faktycznie uzyskana przez akcjonariusza.

W stosunku do akcjonariuszy będących osobami prawnymi podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z 4 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1097/08). Sąd uznał, że dywidenda, jako związana z prawem do akcji, nie może być uznana za przychody związane z działalnością gospodarczą. Nawet jeżeli S.K.A. osiąga przychody z działalności gospodarczej, to przychód akcjonariusza z udziału w tej spółce wynika z faktu posiadania prawa majątkowego w postaci akcji tej spółki i powinien być przez niego uwzględniony przy obliczaniu podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym dokonano mu wypłaty dywidendy. Akcjonariusz nie ma zatem obowiązku uwzględniania (proporcjonalnie do udziału w spółce) przy obliczaniu podstawy opodatkowania przychodów S.K.A. i kosztów uzyskania przychodów przez tę spółkę. Z uwagi na związanie prawa do dywidendy z akcją i możliwością wydawania akcji imiennych i na okaziciela nałożenie na niego takiego obowiązku byłoby niewykonalne i zbędne.