AGNIESZKA TAŁASIEWICZ

partner Ernst & Young

Tak, do podobnego poglądu zaczęły się również skłaniać organy podatkowe, mimo że jest on odmienny od stanowiska ministra finansów wyrażonego w piśmie z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026). Sytuacja ta wywołuje bardzo żywą dyskusję w mediach.

Wspomniane pismo resortu stanowi urzędową interpretację prawa podatkowego. Oznacza to, że zgodnie z art. 14 par. 3 Ordynacji podatkowej obowiązującym w dniu wydania interpretacji ministra finansów, zastosowanie się przez podatnika do takiej interpretacji nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do wydanej przez ministra finansów interpretacji nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie nalicza się odsetek za zwłokę oraz nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o VAT (czyli nie nakłada się 30-proc. sankcji VAT).

Przepisy obowiązujące w dniu wydania interpretacji nie ograniczały czasu ochrony wynikającej z urzędowej interpretacji prawa. A zatem ochrona ta trwa do momentu zmiany lub uchylenia wydanej interpretacji albo do zmiany przepisów prawa będących przedmiotem wydanej interpretacji (czyli przepisów ustawy o VAT w zakresie definicji świadczenia usług). Ponieważ od momentu wydania przedmiotowej interpretacji żaden z tych dwóch warunków nie został spełniony, podatnikowi, który traktuje wypłatę premii pieniężnych jako świadczenie usług, nadal przysługuje ochrona w opisanym zakresie.

Co istotne - choć brzmi to paradoksalnie - otrzymanie przez podatnika interpretacji indywidualnej, zgodnej z obecnymi poglądami, że premie po przekroczenie określonego poziomu obrotu nie stanowią usługi i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu VAT, nie wpłynęłoby na zakres ochrony wynikający z urzędowej interpretacji ministra finansów. Nawet w przypadku uzyskania takiej interpretacji, podatnik - decydując się na dalsze odliczanie VAT naliczonego z faktur dokumentujących premie (co jest możliwe, gdyż zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca ani dla podatnika, ani dla władz skarbowych) - będzie mógł uniknąć kar z kodeksu karnego skarbowego, odsetek za zwłokę i 30-proc. sankcji VAT w oparciu o ochronę, jaką daje mu pismo ministra finansów.

Not. EM