ORZECZENIE

Przedmiotem postępowania sądowego była decyzja dyrektora izby skarbowej, utrzymująca w mocy decyzję dyrektora urzędu kontroli skarbowej określającą wspólnikom spółki cywilnej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok. W siedzibie spółki doszło do przeszukania przy udziale policji oraz pracowników urzędu kontroli skarbowej. Pracownicy urzędu zabezpieczyli dokumentację za inny okres niż ten, którego dotyczyło ich upoważnienie. Materiał dowodowy został częściowo pozyskany od organów ścigania. Na jego podstawie organ podatkowy stwierdził, że strona nie zewidencjonowała części uzyskanych przychodów.

Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której podniosła zarzut naruszenia przepisów art. 284a par. 2 i 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 13 ust. 9 i 10 ustawy o kontroli skarbowej, które dotyczą upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Strona wskazała także, że zgodnie z art. 224 par. 2 kodeksu postępowania karnego, podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której ma nastąpić przeszukanie oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Zatem osoby przybrane są tylko świadkami czynności.

W odpowiedzi na podniesione zarzuty organ podatkowy stwierdził, że to, czy świadkowie są tzw. osobami przybranymi, ma znaczenie tylko w postępowaniu karnym. Natomiast świadkowie przesłuchani w postępowaniu karnym nie muszą być ponownie przesłuchiwani w toku postępowania podatkowego.

Sąd przychylił się do stanowiska organu podatkowego. W ocenie sądu, organ na podstawie całego materiału dowodowego prawidłowo ocenił okoliczności sprawy, co potwierdziło stawianą tezę o niezaewidencjonowaniu części przychodów.

Sygn. akt I SA/Bk 498/07

DOMINIKA JOCZ

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej www.deloitte.com/pl/podatki