W 2009 roku podatniczka otrzymała w spadku po rodzicach wierzytelność (prawo do odzyskania długu) od firmy, z którą współpracował jej ojciec. Podatniczka nie wie, czy musi zapłacić podatek od spadku.

Anna Pikulska, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, wyjaśnia, że, co do zasady, nabycie wierzytelności (prawa majątkowego) względem podmiotu trzeciego po rodzicu w drodze dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega sam fakt nabycia wierzytelności w drodze dziedziczenia – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy i powstaje z chwilą przyjęcia spadku – nie ma więc znaczenia, kiedy ostatecznie wierzytelność zostanie wyegzekwowana (zapłacona) przez dłużnika. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w okolicznościach wskazanych przez ustawę i na tych osobach ciąży obowiązek podatkowy. W przypadku dziedziczenia praw majątkowych po rodzicach istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2007 r.

– Warunkiem zastosowania zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności praw w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku – podpowiada Anna Pikulska.