NSA pozwala na przechowywanie faktur papierowych w wersji elektronicznej. Zdaniem fiskusa dokumentów papierowych nie można przechowywać elektronicznie. Ze względu na postęp technologiczny potrzebna jest pilna zmiana przepisów w tym zakresie.
Podatnik, który otrzymuje faktury papierowe, może wybrać sposób ich przechowywania – w wersji drukowanej czy elektronicznej – uznał NSA. Innego zdania są organy podatkowe. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdzi, że nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania jej kopii w formie elektronicznej.
Przedsiębiorcy są zdezorientowani.
– Otrzymuję miesięcznie kilka tysięcy faktur papierowych. Robię skany i przechowuję je w wersji elektronicznej. Ze względu na podejście fiskusa gromadzę też wersje papierowe, choć uważam, że to tylko mnożenie kosztów – stwierdza pan Marcin, przedsiębiorca z Kielc.
Eksperci sprawę oceniają krytycznie. Ich zdaniem urzędnicy skarbowi nie biorą pod uwagę rozwoju technologicznego.

NSA z podatnikami

Stanowisko NSA jest korzystne dla podatników. Punktem wyjścia było uznanie przez sąd, że brzmienie przepisów dotyczących sposobu przechowywania kopii faktur, których oryginały przesłano w formie papierowej, nie jest jednoznaczne i samo w sobie nie wyklucza przechowywania ich w formie elektronicznej.
Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, ocenia, że NSA zinterpretował przepisy wbrew przyjętej dotychczas powszechnie praktyce, za to z uwzględnieniem współczesnych możliwości technicznych oraz względów natury celowościowej, ekologicznej czy ekonomicznej.
– NSA słusznie wskazał, że wymóg przechowywania wyłącznie papierowych kopii faktur kształtował się w innych realiach technicznych i obecnie podatnicy powinni mieć możliwość przechowywania ich w postaci elektronicznej – podkreśla Marek Wojda.Opory fiskusa

Ze strony organów podatkowych widać duży opór wobec nowych technologii.
Piotr Zając, konsultant w TPA Horwath, wskazuje, że w interpretacji bydgoskiej izby dyrektor nie wykorzystał argumentacji przedstawionej przez sąd.
– Stanowisko organu podatkowego upierającego się przy archaicznych poglądach jest niesłuszne i doniosłość wyroku NSA powinna w tym przypadku przeważyć. Twierdzi on, że skoro przepisy dotyczące faktur nie przewidują możliwości przechowywania ich w formie elektronicznej, to takie uprawnienie nie istnieje – zauważa Piotr Zając.
Ekspert dodaje, że logika oraz zasady interpretacji przepisów podatkowych nakazują stwierdzić, że jest wręcz przeciwnie, skoro przepisy nie ustanawiają obowiązku przechowywania faktur w formie papierowej, to taki nakaz nie istnieje i forma elektroniczna jest dopuszczalna.

Skutki uporu

Mimo że zgodnie z przepisami coraz więcej spraw możemy załatwiać w formie elektronicznej, to organy podatkowe niechętnie do tego podchodzą. Chcąc złożyć dokumenty organowi w formie elektronicznej, spotykamy się często z niezrozumiałym oporem, strachem przed wirusami itp. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, twierdzi, że urzędnicy nie dowierzają dokumentom w innej postaci niż papierowa. To problem głównie masowych wystawców faktur, którzy kopie przechowują w postaci elektronicznej w systemach księgowych, umożliwiających na żądanie organu wydruk danej faktury. Drukowanie kopii faktur to dla nich duży i niepotrzebny wydatek.
– Przepisy tego nie regulują, a dla podatników, co nie jest zakazane, jest dozwolone – argumentuje Andrzej Nikończyk.

Potrzebne są zmiany

Wszyscy eksperci są zgodni: potrzebna jest pilna zmiana przepisów dotycząca faktur, a zwłaszcza ich przechowywania. Piotr Zając uważa, że zmiana ta powinna, po pierwsze, dostosować przepisy do obecnych realiów gospodarczych i technologicznych, po drugie, prawidłowo dostosować regulacje wspólnotowe.
Z kolei Marek Wojda podpowiada, że zmiana przepisów powinna iść w kierunku wynikającym z orzeczenia NSA, jednoznacznie potwierdzającego możliwość przechowywania kopii faktur elektronicznie.