MICHAŁ DRAGAN

doradca podatkowy, Mazars & Guerard Audyt

Tak

Z pytania wynika, że podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą obecnie ma zamiar zakończyć, a majątek likwidacyjny z działalności gospodarczej osoby fizycznej co do zasady podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT podatnik będący osobą fizyczną obowiązany jest w przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych sporządzić tzw. spis z natury i opodatkować VAT towary (w rozumieniu ustawy o VAT, a więc włączając w to nabyte przez podatnika środki trwałe), które po nabyciu nie były przedmiotem dalszej dostawy. Należy zwrócić uwagę, że opodatkowaniu w związku z likwidacją podlegają towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Postawione pytanie dotyczy dodatkowo dwóch sytuacji: wniesienia samochodu z majątku likwidacyjnego aportem do tworzonej spółki albo przekazania samochodu w drodze darowizny córce. Każde z tych rozwiązań wywołuje odmienne konsekwencje na gruncie przepisów o VAT.

W pierwszym przypadku wniesienie samochodu aportem do spółki będzie podlegało zwolnieniu od VAT na podstawie przepisu par. 8 pkt 6 rozporządzenia VAT. Zgodnie z tą regulacją wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego podlegają zwolnieniu od podatku. W takiej sytuacji podatnik w istocie skorzysta ze zwolnienia od podatku.

W drugim przypadku będziemy mieli do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem samochodu, które spełnia przesłanki uznania go za dostawę towaru w myśl art. 7 ustawy o VAT. Stanie się tak, ponieważ samochód jest rzeczą ruchomą, a więc towarem w rozumieniu ustawy o VAT, a darowizna skutkuje przeniesieniem prawa własności, w wyniku czego córka podatnika uzyska prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, co w myśl przepisów ustawy o VAT jest dostawą towarów. Przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje przy tym wprost na darowizny jako dostawę towarów.

Wprawdzie podatnik nabył samochód ponad pięć lat temu, co mogłoby wskazywać, że samochód może być towarem używanym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, którego dostawa podlega zwolnieniu od VAT. Jednakże fakt, że przy jego nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, z którego to prawa, jak wynika z pytania, podatnik skorzystał, wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisów o dostawie towarów używanych.

Należy przy tym pamiętać, że VAT w związku z darowizną powinien być rozliczony na podstawie faktury wewnętrznej i naliczony od takiej wartości towaru, po jakiej został on zakupiony bądź wyprodukowany, niezależnie od jego rzeczywistej wartości w chwili przekazania obdarowanemu.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 14 oraz art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - ustawa o VAT.

■  Par. 8 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.) - rozporządzenie VAT.