ZMIANA PRAWA Organy celne przyjmą zgłoszenia w postaci elektronicznej, ale tylko wtedy, gdy będzie istniała techniczna możliwość ich przyjęcia i obsługi.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Nowelizacji ulega rozdział dotyczący dokonywania zgłoszeń celnych z wykorzystaniem sytemu teleinformatycznego (zgłoszeń elektronicznych).

Zgłoszenie celne w postaci elektronicznej może być dokonane jedynie wtedy, gdy istnieje techniczna możliwość przyjęcia i obsługi zgłoszeń celnych w tej formie przez organy celne. Zgłoszenie elektroniczne musi być sporządzone i przekazane organowi celnemu zgodnie z właściwą dla danej procedury celnej specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych.

Zgłoszenie elektroniczne musi być opatrzone kodem identyfikacyjnym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym. Kod powinien identyfikować osobę fizyczną, która faktycznie dokonuje zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wówczas załączniki do niego nie są przedstawiane wraz ze zgłoszeniem, tylko pozostają do dyspozycji organu celnego u osoby dokonującej zgłoszenia - do chwili zwolnienia towarów, a po zwolnieniu towarów - u osoby uprawnionej do korzystania z procedury celnej.

Jeżeli załącznikami do zgłoszenia są dokumenty, które muszą zostać przedstawione organowi celnemu, wówczas osoba dokonująca zgłoszenia powinna załączyć takie dokumenty bez wezwania organu celnego.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl