ORZECZENIE

Rada miejska jednego z miast na Warmii w uchwale dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości na 2006 rok ustanowiła dodatkowe zwolnienie dla przedsiębiorców. Zgodnie z uchwałą przedsiębiorca, który organizował nowe miejsca pracy, mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością. Przypomnijmy, w tym przypadku stawki podatku są najwyższe. Rada określiła, że przedsiębiorcy będzie przysługiwało zwolnienie 40 mkw. budynku i 100 mkw. gruntu związanego z działalnością w przeliczeniu na jedno nowo utworzone miejsce pracy. Określono też maksymalny limit zwolnienia.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) sprawujące pieczę nad finansowymi poczynaniami samorządów uznało jednak, że uchwała w części dotyczącej zwolnienia jest nieważna. Jak wskazała RIO, co prawda poza zwolnieniami uregulowanymi w ustawie podatkowej, rada gminy może wprowadzić dodatkowe zwolnienia w podatku od nieruchomości. Jednak zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy ma prawo do wprowadzenia uchwałą innych zwolnień przedmiotowych. Kryteria przyjęte w spornej sprawie wskazują, że rada ustanowiła nie zwolnienia, ale ukrytą ulgę podatkową. A do tego prawa samorządowcy nie mieli.

Wojewódzki sąd administracyjny tego stanowiska jednak nie podzielił. Uwzględniając skargę miasta podkreślił, że w praktyce może zdarzyć się, że ulga podatkowa będzie miała charakter zwolnienia. I tak było w tym przypadku. A skoro tak, to RIO nie miała podstaw do stwierdzania nieważności uchwały.

Od tego wyroku skargę kasacyjną wniosła RIO. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jej rację. Uchylając zaskarżony wyrok, sąd skorzystał z możliwości rozstrzygnięcia sprawy i oddalił skargę rady miasta. Jak podkreślił NSA, sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że pojęcie ulga i zwolnienia mogą być pojęciami tożsamymi. Są to wzajemnie wykluczające się kategorie. Zwolnienie podatkowe to definitywne wyłączenie określonych kategorii z opodatkowania. Ulga podatkowa zakłada zaś zmniejszenie rozmiarów uiszczanych podatków czy też korektę podstawy opodatkowania zasadniczo w oparciu o kryteria ilościowe. Tak zdaniem sądu było w tym przypadku. Rada pod postacią zwolnienia wprowadziła ukrytą, niedopuszczalną ulgę podatkową. Jednocześnie NSA potwierdził, że definicja ulgi zawarta w Ordynacji podatkowej ma zastosowania tylko i wyłącznie na jej potrzeby.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt IIFSK 1238/06

Ważne!

Podatkowi od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl