ORZECZENIE
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej zakładu pracy chronionej. Wyrok zawęża możliwość zastosowania korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku tylko do części firm, które uzyskały taki status.
Spór dotyczył odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 i 2004 rok. Podatnicy, wspólnicy spółki jawnej, wystąpili ze stosownymi wnioskami do organów podatkowych w związku z korzystnym orzeczeniem TK. Przypomnijmy, Trybunał w 2002 roku uznał, że ustawodawca, likwidując pod koniec 1999 roku przywileje podatkowe dla zakładów pracy chronionej (ZPChr), naruszył konstytucję. Brak przepisów przejściowych naruszał prawa ZPChr, które rozpoczęły długofalowe inwestycje związane z osobami niepełnoprawnymi (K45/01).
Wspólnicy wyjaśnili, że przed wejściem w życie nowych przepisów rozpoczęli budowę ośrodka rekreacyjnego dla niepełnosprawnych. Tym samym dotyczył ich wyrok TK.
Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Podkreśliły, że spółka uzyskała status ZPChr na czas nieoznaczony. A wyrok TK dotyczył tylko podmiotów, które uzyskały taki status na trzyletni okres.
Sąd administracyjny pierwszej instancji oddalił skargę podatników. Ale nie zgodził się z fiskusem, że orzeczenie TK dotyczy tylko firm, którym status ZPChr przyznano na czas określony. Powołując się na zasadę równości, sąd uznał, że prawo do kontynuacji zwolnień podatkowych miały wszystkie zakłady pracy chronionej. W jego ocenie jednak prawo to dotyczyło tylko trzech lat (2000-2002), zaś wniosek podatników dotyczył lat późniejszych.
NSA oddalił skargę kasacyjną podatników. Nie zgodził się z sądem I instancji, że wyrok TK dotyczył wszystkich ZPChr.
W ocenie NSA korzystny wyrok TK dotyczył tylko ZPChr, którym status taki nadano czasowo. Podmioty, które status ZPChr uzyskały wcześniej decyzjami na czas nieokreślony, w ogóle nie mogły się na to orzeczenie powoływać. Tym samym nie mogły kontynuować zwolnień podatkowych, nawet jeśli rozpoczęły długofalowe inwestycje przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 725/07
Aleksandra Tarka