ZMIANA PRAWA W przypadku nabycia nieruchomości położonych na obszarze działania jednego urzędu skarbowego właściwy do załatwiania spraw podatkowych będzie organ według miejsca położenia nieruchomości.
Opublikowano projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Zmiany dotyczą przepisów w sprawach podatku od spadków i darowizn. Dotychczasowe przepisy określały właściwość w sposób zbyt ogólnikowy, zwłaszcza w sprawach dotyczących opodatkowania nabycia spadku, w związku z czym niezbędne było ich skonkretyzowanie.
Projektowane przepisy uwzględniają trzy podstawowe zasady. Pierwsza to wyznaczenie właściwości organu podatkowego zawsze według miejsca położenia nieruchomości, jeżeli przedmiotem nabycia lub ustanowienia nieodpłatnego użytkowania albo służebności są nieruchomości położone na obszarze działania jednego naczelnika urzędu skarbowego, niezależnie od tytułu, na podstawie którego następuje nabycie nieruchomości.
Zasada druga to wyznaczenie właściwości organu podatkowego w sprawach dotyczących nabycia na podstawie szeroko rozumianego spadkobrania (dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku, dyspozycji wkładcy albo uczestnika funduszu inwestycyjnego) - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Wreszcie zasada trzecia, to wyznaczenie właściwości organu podatkowego w pozostałych przypadkach (w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty) - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Projektowane przepisy określają ponadto właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku nabycia majątku w całości lub w części położonego za granicą. W tych przypadkach właściwym organem podatkowym będzie organ ustalony według miejsca zamieszkania (pobytu) nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a jeżeli nabywcy składają wspólne zeznanie podatkowe - według miejsca zamieszkania (pobytu) jednego z nich, niezależnie od tego, co jest przedmiotem nabycia.
Zmiany w rozporządzeniu mają wejść w życie 1 stycznia 2008 r.
Ważne!
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian w rozporządzeniu, w zakresie właściwości organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn, stosuje się przepisy dotychczasowe
Krzysztof Tomaszewski