W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską do dyrektywy VAT (Dz.Urz. UE C 76E z 25 marca 2010 r.), które zaaprobował Parlament UE. Chodzi o przepisy pozwalające na przedłużenie możliwości stosowania obniżonych stawek VAT na niektóre towary lub usługi. Komisja proponuje, aby niższe stawki VAT obowiązywały bezterminowo. Chodzi o usługi pracochłonne, usługi związane z budownictwem mieszkaniowym oraz usługi związane z pielęgnacją ciała, a także usługi restauracyjne.

Przypomnijmy, że część stawek obniżonych VAT obowiązuje w Polsce tylko do końca 2010 roku.

– Dotyczy to głównie usług remontowych nieobjętych definicją budownictwa społecznego, restauracyjnych, a także innych usług wysokonakładowych – wymienia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy.

Parlament Europejski wyraził, na wniosek Komisji, zgodę na dalsze obowiązywanie niższych stawek, przyjmując, że lokalny charakter takich usług nie będzie wpływać na konkurencję. Zaś z drugiej strony, zdaniem organów europejskich może to wpłynąć na zmniejszenie szarej strefy.

– Jeżeli stawki obniżone zostaną przedłużone, stosowanie ich w Polsce po 2010 roku będzie wymagało zmiany rozporządzenia wykonawczego – wyjaśnia Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że planuje się również istotnie rozszerzyć zakres stosowania stawek obniżonych. Ma to dotyczyć m.in. odzieży i obuwia dziecięcego, co było swojego czasu przedmiotem sporu pomiędzy Polską i UE, maszyn rolniczych oraz opieki nad grobami.