Trzy pytania do PIOTRA MICHALSKIEGO, doradcy podatkowego w Polaudit - Podatnicy mogą ubiegać się o zwrot VAT od zakupu paliwa do samochodów z tzw. kratką. Czy dotyczy to okresu, począwszy od 1 maja 2004 r.?
MAGDALENA MAJKOWSKA
PIOTR MICHALSKI
W ubiegłym roku niektóre urzędy skarbowe odmawiały wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty VAT związanej z korektami deklaracji za 2004 rok, za uzasadnienie podając art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Wynika z niego, że podatnik, który nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, może dokonać korekty deklaracji nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło to prawo. Okres ten dla podatku za 2004 rok minął 31 grudnia 2008 r., a za 2005 rok upłynął z końcem 2009 roku.
Czy zatem podatnicy, którzy do dziś nie złożyli korekt deklaracji, nie mają szansy odzyskać tego podatku?
Ponieważ w tym przypadku postępowanie dotyczy nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia ETS, prawo do odzyskania nadpłaty przysługuje podatnikom na podstawie art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Ewentualne zastosowanie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT jest możliwe dopiero po wszczęciu postępowania. Jak wskazuje orzecznictwo ETS (wyrok C-30/02) dotyczące obowiązku zwrotu podatków pobranych z naruszeniem prawa wspólnotowego, przepisy proceduralne regulujące takie zwroty nie mogą być sformułowane tak, aby zwrot był nadmiernie utrudniony lub praktycznie niemożliwy. Dlatego w zakresie korekt wynikających z orzeczenia ETS zastosowanie mają przepisy ogólne, czyli art. 81 Ordynacji podatkowej, który nie zawiera ograniczeń czasowych dla złożenia skutecznej korekty. Niektóre organy podatkowe akceptują ten pogląd i nie odmawiają wszczęcia postępowania ze względu na upływ pięciu lat.
Jaki jest termin korygowania deklaracji i żądania zwrotu nadpłaty?
Jest to ogólny termin przedawnienia, który zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Postępowanie podatkowe nie może być wszczęte w związku z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. Zatem w chwili obecnej korekta możliwa jest jeszcze za grudzień 2004 r., za cały rok 2005 i za lata następne.