Energia elektryczna zużywana na własne potrzeby przez podmioty posiadające na nią koncesję będzie opodatkowana akcyzą.
Zmiany dotyczące rozliczeń akcyzowych zostały zawarte w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Do najważniejszych należą: opodatkowanie zużycia nabywanej na własne potrzeby energii elektrycznej przez podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej. Obecnie energia ta nie jest opodatkowana, co potwierdzają sądy administracyjne w ostatnich wyrokach. Dodatkowo mają być wprowadzone m.in. regulacje przewidujące powstanie obowiązku podatkowego w przypadku nieprowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz ograniczenie zakresu podmiotów, które mogą złożyć zabezpieczenie akcyzowe w miejsce podatnika.
Projekt zakłada zamianę przepisów dotychczas obowiązujących w przepisach akcyzowych tzw. dyrektywy horyzontalnej 92/12/EWG przepisami z nowej Dyrektywy 2008/ 118/WE. Zmiany polegają m.in. na unormowaniu krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru; wprowadzeniu instytucji podatnika wysyłającego w celu szerszego zastosowania procedury zawieszania poboru akcyzy w stosunku do importowanych wyrobów; określeniu zasad postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2010 r.