SONDA

W urzędach skarbowych są problemy z uzyskaniem formularzy potrzebnych do rozliczeń podatkowych w trakcie roku. Brakuje m.in. PIT-11, PIT-4R i PIT-23 obowiązujących w 2007 roku. Urzędnicy kserują formularze lub odsyłają podatników do stron internetowych - wynika z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

- Izba Skarbowa w Szczecinie potwierdza informację o braku w urzędach skarbowych druków niektórych formularzy podatkowych. Trzeba zaznaczyć, że deklaracje składane przez podatników na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej np. MF czy izb skarbowych, jak również na formularzach kserowanych są traktowane tak samo, jak składane na oryginalnych formularzach - tłumaczył Andrzej Stefański z Izby Skarbowej w Szczecinie.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu wyjaśniła, że wskazane formularze będą dostarczane do magazynów izb skarbowych pod koniec września i października.

- Formularze te w przeważającej mierze składane będą przez płatników po zakończeniu roku podatkowego, a w trakcie roku podatkowego są składane wyłącznie w przypadku zaprzestania działalności bądź ustania obowiązku poboru zaliczek przez płatnika - dodała Agnieszka Jóźwin-Dalecka.

Braki w niektórych rejonach

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku wyjaśnił, że do tej pory w większości urzędów skarbowych województwa podlaskiego podatnicy nie zgłaszali zwiększonego zapotrzebowania na druki typu PIT-11, PIT-4R, PIT-23.

- W razie potrzeby i ewentualnego chwilowego braku poszczególnych druków urzędy wydają zainteresowanym kserokopie druków. Namawiamy także do pobierania ich ze stron internetowych MF lub izb skarbowych. Znacz- na część podatników korzysta ponadto ze specjalistycz- nych programów komputerowych i składa formularze w formie wydruków z tych programów - tłumaczył Radosław Hancewicz.

- Najwięcej problemów przysparza brak PIT-11. W roku 2007 Izba Skarbowa w Łodzi nie miała żadnej dostawy PIT-11. Przewidywany termin dostawy aktualnych formularzy ustalono na 28 września. Brak formularzy przekłada się zawsze na niezadowolenie podatników oraz związane jest z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez urzędy i podatników - wyjaśniła Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Rosną koszty

Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze potwierdził, że w urzędach skarbowych województwa lubuskiego występują braki niektórych gotowych druków. Urzędy skarbowe w celu zaspokojenia potrzeb podatników kopiują takie druki albo wskazują na możliwość pobrania ich ze stron internetowych.

- W konsekwencji rosną koszty funkcjonowania urzędów, ponieważ np. w przypadku kopiowania następuje większe zużycie papieru i energii elektrycznej, a więc rosną wydatki na te cele. Jest to jednak stan przejściowy i urzędy skarbowe w nieodległym terminie dostaną niezbędną ilość gotowych druków - dodał Andrzej Pieczko.

Formularze dla podatników

Według Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie, faktycznie brakuje formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-23.

- Jednak wymienione druki są sporadycznie wykorzystywane przez podatników, a osoby, które muszą je wykorzystać, otrzymują druki w urzędzie i bez znaczenia jest to, że to są formularze wydrukowane ze stron resortu finansów - podkreśliła Marta Szpakowska.

Andrzej Kulmatycki z Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że z informacji przekazanych przez wybrane urzędy skarbowe wynika, że wskazywane formularze (tak jak i inne druki podatkowe) są dostępne dla podatników.

- W urzędach skarbowych województwa pomorskiego nie odnotowano znacznych opóźnień w dostawach druków podatkowych. Jeżeli chwilowo zdarzają się braki, mają one charakter incydentalny - wyjaśniła Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku.

Przetarg resortu

Magdalena Kobos z Izby Skarbowej w Krakowie powiedziała nam, że Izba dotychczas nie otrzymała nowych wzorów formularzy na 2007 rok, w tym PIT-11.

Również Izba Skarbowa w Olsztynie nie otrzymała z MF dostawy druków PIT-11, PIT-4R, PIT-23.

- Ministerstwo poinformowało nas też, że formularze będą dostarczone do magazynów izb skarbowych przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa na wykonanie i dystrybucję formularzy PIT została zawarta 4 września 2007 r., po zakończeniu postępowania przetargowego. Wzory zostały dostarczone do drukarni i obecnie są w trakcie przygotowywania do druku. Pierwsza partia formularzy zostanie dostarczona do izb do 28 września 2007 r., druga - do 26 października - wyjaśniła Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie.

Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy również zwrócił uwagę na fakt, że procedury przetargowe wymagają czasu i nie zawsze dochodzą do skutku. Dlatego w sytuacji czasowych braków druków w urzędach, aby zapewnić prawidłową obsługę podatników, konieczne jest przesuwanie zapasów pomiędzy urzędami lub kserowanie ich, albo dodrukowywanie ze stron internetowych, tak by zapewnić bieżące potrzeby.

- Każdy podatnik w województwie śląskim, który odwiedza urząd skarbowy w celu otrzymania formularzy podatkowych, otrzymuje je w żądanej ilości. Ponadto formularze są dostępne na stronie internetowej katowickiej izby skarbowej, skąd może je ściągnąć osoba zainteresowana bez konieczności przychodzenia do urzędu skarbowego - radziła Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

DRUKI, KTÓRYCH BRAKUJE W URZĘDACH

  • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  • PIT-23 - deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl