Skarb Państwa ma liczne sposoby na zabezpieczenie swoich interesów. Jeśli chodzi o należności podatkowe, fiskus może przede wszystkim zabezpieczyć się na nieruchomościach i ruchomościach dłużnika. Służy temu odpowiednio hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy.

Trzeba pamiętać, że organy podatkowe mogą w ten sposób zabezpieczać nie tylko długi, które już istnieją. Jeżeli istnieje obawa, że dłużnik nie będzie chciał zapłacić, to zobowiązanie może być zabezpieczone jeszcze przed terminem płatności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Zabezpieczenie przymusowe

Hipoteka przymusowa to szczególna forma hipoteki, którą znamy z prawa cywilnego. Hipoteka uregulowana w kodeksie cywilnym to dość popularny w obrocie gospodarczym środek zabezpieczenia zobowiązań. Jest to bardzo silne zabezpieczenie dające wierzycielowi duże gwarancje skutecznego wyegzekwowania długu. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej oznacza, że w przypadku niespłacenia długu, wierzyciel może zaspokoić się z nieruchomości np. może ją przejąć i sprzedać. Hipotekę nakłada się tylko na nieruchomości i inne prawa, które są z nimi związane.

Hipoteka jest ściśle związana z nieruchomością i jest skuteczna wobec każdego jej właściciela. Mówiąc najprościej, jeżeli dłużnikowi uda się sprzedać nieruchomość z obciążoną hipoteką, wierzyciel będzie mógł domagać się spłaty długu od nowego właściciela. Zmiana właściciela nieruchomości nie ma bowiem wpływu na obciążenie jej hipoteki.

Zasady dotyczące hipoteki przymusowej zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy fiskus obciąży hipotekę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Kto składa wniosek i kto dokonuje wpisu
- Przymusowej księgi wieczystej
- Wygaśnięcia, wykreślenia i wypisu