PORADA

Podatnik chciałby uzyskać duplikat NIP. Nie wie jednak, jak to zrobić. Poprosiliśmy więc Izbę Skarbową w Olsztynie o instrukcję, jak duplikat takiego dokumentu otrzymać. Olsztyńska izba wyjaśniła nam, że w celu uzyskania duplikatu decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej należy złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać: dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko lub nazwę podatnika; adres zamieszkania/siedziby; NIP; datę sporządzenia wniosku; wskazanie adresata (naczelnika urzędu skarbowego); treść wniosku; podpis wnioskodawcy.

Ponadto trzeba dokonać opłaty skarbowej w wysokości 15 zł od duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.

- Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawie nadania NIP. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię - wskazała Izba Skarbowa w Olsztynie.

Jednocześnie wyjaśniła, że na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę złożenia wniosku, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

15 złotych wynosi opłata skarbowa od duplikatu decyzji o nadaniu NIP

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl