■ W Izbie Skarbowej w Zielonej Górze i w podległych jej urzędach skarbowych wdrożona została strategia etyczna lubuskiej administracji podatkowej. Jakie są cele tej strategii?

- Strategia określa zasady etyczne i wartości obowiązujące w lubuskiej administracji podatkowej oraz mechanizmy zapewniające przestrzeganie tych zasad. Jej celem jest promowanie wśród pracowników postaw i wartości etycznych, jak również zapobieganie i zwalczanie korupcji. A tym samym kształtowanie wzorcowej i nowoczesnej lubuskiej administracji podatkowej.

■ Strategia etyczna obejmuje cztery części. Czy opracowany dokument to nowość, jeśli chodzi o wytyczne?

- Nie jest to nowość. To zebranie w jednym dokumencie zasad, o których wszyscy wiedzą, ale czasem o nich zapominają. W strategii zdefiniowano m.in. pojęcia etyka i etyka zawodowa, podkreślono wagę przestrzegania etyki zawodowej przez urzędników oraz wskazano zagrożenia, jakimi są nieetyczne działania, w tym korupcja. Wymienione zostały wartości i zasady dobrej praktyki administracyjnej, będące podstawą godnego zachowania się pracowników w miejscu pracy, a także poza nim. Zasadami etycznymi, do stosowania których zobowiązano wszystkich pracowników lubuskiej administracji podatkowej, są profesjonalizm, bezstronność, uczciwość, rzetelność, dbałość o dobre imię urzędu, stałe polepszanie służby publicznej, dbanie o dobrą atmosferę w pracy, podtrzymywanie publicznego zaufania. Zobowiązałem naczelników urzędów skarbowych województwa lubuskiego do opracowania i wdrożenia mechanizmów, których wzorce zawarto w strategii etycznej lubuskiej administracji podatkowej. Naczelnicy zobowiązani zostali także do przedkładania raz na kwartał informacji o podjętych w tym zakresie działaniach.

■ Jak strategia oceniana jest przez urzędników, którzy muszą ją stosować?

- Wdrożenie strategii jest odbierane pozytywnie. Wyniki ankiety w tej sprawie wskazują, że pracownicy Izby przywiązują dużą wagę do tematów związanych z etyką zawodową. Wszyscy pracownicy potwierdzają znajomość strategii oraz kodeksu etyki służby cywilnej. Wszyscy są również świadomi, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie oraz jakie działania należy podjąć, jeśli staną się świadomi niewłaściwego zachowania innego pracownika.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA