■ POBÓR VAT PRZY IMPORCIE. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru VAT w imporcie. Uwzględniono w nim rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2007 z 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Są to co do zasady zmiany o charakterze technicznym i dostosowującym.

Więcej www.mf.gov.pl

■ ZWOLNIENIE Z REJESTRACJI. Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Zmiany miały dostosować obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie VAT do obowiązującego w UE orzecznictwa ETS. Zmiana polegała na dostosowaniu pojęć podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym do regulacji wspólnotowych.

Więcej www.mf.gov.pl

■ SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. Dziś o godz. 15.30 w Urzędzie Skarbowym w Parczewie odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu prawa podatkowego: ulgi w PIT obowiązujące w 2007 roku oraz obowiązki podatników prowadzących działalność gospodarczą związane z zamknięciem na koniec roku podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Więcej www.is.lublin.pl

■ SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW. 13 i 14 grudnia II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie organizuje spotkania na temat obowiązków płatników podatków dochodowych oraz zasady wypełniania i korygowania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty przez podatników CIT za 2007 rok. Szkolenia odbędą się przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie w godz. 10.00-13.00.

Więcej www.is.waw.pl

■ WAŻNA REKOMENDACJA. W rankingu firm prawniczych - Chambers Global 2008 - Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny Maliński została wymieniona jako kancelaria rekomendowana na polskim rynku w dziedzinie podatki, zaś wspólnik Kancelarii, doradca podatkowy Andrzej Ladziński otrzymał tytuł prawnika rekomendowanego w tej dziedzinie prawa.