PORADA

Podatnik w celu obniżenia dochodu chciałby zapłacić w 2007 roku opłatę za wieczyste użytkowanie należną za 2008 rok.

- Kiedy będzie stanowiło to koszt uzyskania przychodu, w 2007 czy w 2008 roku? - pyta czytelnik w liście do redakcji.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy w BDO Numerica, odpowiadając na to pytanie wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

- Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - podkreślił Marcin Szymankiewicz.

Jednocześnie dodał, że zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów, u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Interpretacja momentu poniesienia kosztu rodzi jednak pewne kontrowersje. Mianowicie, czy za dzień poniesienia kosztu należy uważać dzień otrzymania dowodu księgowego, czy też dzień dokonania zapłaty.

- Problem ten nie ma istotnego znaczenia, jeżeli otrzymanie dowodu księgowego i dokonanie zapłaty nastąpi w tym samym miesiącu lub w tym samym roku. W tym drugim przypadku wskazane jest jednak zaliczenie wydatku do kosztów w dacie późniejszej. Brak jest natomiast podstaw, aby ustalać dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, w dacie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, gdyż przepis ten odnosi się do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową - argumentował Marcin Szymankiewicz.

Według niego, zapłacone w 2007 roku (od wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa użytkowania wieczystego gruntu) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2008 roku stanowić będą koszt uzyskania przychodu w 2007 roku.

USTALENIE OPŁAT

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Opłaty za użytkowanie wieczyste ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

WAŻNE!

Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl