ANALIZA

Organizacja pożytku publicznego do 20 listopada 2007 r. przesłała swojemu urzędowi skarbowemu numer konta do wpłat z 1 proc. Jednak po 1 stycznia 2008 r. organizacja zmieniła bank. Nowe dane w aktualizacji NIP podała do urzędu skarbowego.

- Niestety, urząd nie chce wypłacić nam pieniędzy, twierdząc, że nie podaliśmy właściwego konta do 20 listopada. Co możemy zrobić? - pyta jedna z organizacji pożytku publicznego z Dolnego Śląska.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy właściwą dla tej organizacji Izbę Skarbową we Wrocławiu.

Była weryfikacja

Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu wyjaśniła nam, że informacje dotyczące kont organizacji pożytku publicznego (OPP) były weryfikowane przez urzędy skarbowe w grudniu 2007 r. i dwukrotnie w styczniu 2008 r. Weryfikacja dotyczyła zarówno zauważonych błędów, jak i zmian wniesionych przez organizacje.

- Jedna z organizacji 12 listopada 2007 r. zgłosiła numer rachunku, na który należało przekazać wnioskowane przez podatników kwoty w ramach 1 proc. Następnie 13 lutego 2008 r. zgłosiła zmianę numeru konta na formularzu NIP-2. Zmiana została dokonana w systemie komputerowym na takich samych zasadach, jak każda zmiana numeru konta zgłaszana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą - stwierdza Iwona Sługocka.

Dodaje, że tej zmiany nie powiązano jednak z innym trybem postępowania w przypadku zmiany konta dotyczącej OPP. W związku z tym zmiana nie została od razu zgłoszona do Ministerstwa Finansów celem zaktualizowania w bazie OPP. Zgłoszenia dokonano w momencie, gdy urząd otrzymał informację, że przekazane kwoty 1-proc. na rzecz organizacji zostały zwrócone przez bank na rachunek urzędu skarbowego.

- Dane aktualizacyjne przekazano drogą elektroniczną 30 lipca 2008 r. Po aktualizacji bazy OPP we wrześniu, urząd skarbowy dokonał przelewu na rzecz organizacji. W opisanej sytuacji OPP otrzymała pieniądze 17 września 2008 r., złożyło się na to wiele czynników związanych z procedurą sprawdzania i uaktualniania rachunku bankowego - tłumaczy Iwona Sługocka.

Komunikat mniej ważny

Sprawa z organizacją dolnośląską zakończyła się szczęśliwie. Organizacja w końcu pieniądze dostała mimo półtoramiesięcznego opóźnienia. Jak takim sytuacjom zapobiegać w przyszłości?

Anna Mazgal z Pozarządowego Biura Rzecznictwa i Interwencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podkreśla, że we wdrażaniu procedur związanych z przekazywaniem wpłat 1-proc. ważne są zarówno przepisy, jak i praktyka ich stosowania. Ta praktyka określona jest wytycznymi usprawniającymi ten proces. Jedną z nich jest zalecenie, aby organizacje przekazywały właściwe numery kont urzędowi skarbowemu do 20 listopada, zawarte w komunikacie Ministerstwa Finansów z 23 października 2007 r. Można się domyślić, że intencją komunikatu było, aby urzędy dysponowały kompletem danych o organizacjach w momencie, gdy przystąpią do przekazywania pieniędzy przekazanych w ramach 1 proc.

- Organizacja pożytku publicznego, która znalazła się w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego opublikowanym w Monitorze Polskim i nie prowadzi działalności wykluczającej ją z możliwości otrzymania 1 proc., ma prawo do otrzymania wpłat jednoprocentowych - stwierdza Anna Mazgal.

Jej zdaniem, ponieważ komunikat jest dokumentem niższej rangi niż ustawa, odmowa przekazania wpłaty na jego podstawie, w sytuacji gdy organizacja spełnia ustawowo określone warunki, nie ma uzasadnienia.

Trzeba zmienić zasady

Istotą przedstawionego przez OPP problemu jest brak regulacji dotyczących sposobu, w jaki organizacje mają przekazywać organom podatkowym informacje o numerach kont oraz aktualizacjach tych numerów. Na ten aspekt zwraca uwagę Wojciech Sawicki, starszy konsultant w Accreo Taxand, który wyjaśnia, że OPP powiadamiając urząd skarbowy o nowym numerze konta uznała, że organ podatkowy jest też powiadomiony o nowym numerze konta bankowego dla potrzeb wpłat w wysokości 1 proc. podatku. Organ podatkowy natomiast uznał, że nie został oddzielnie powiadomiony o numerze konta służącego do wpłat 1 proc. podatku, zatem nie ma jak dokonać przelewu tytułem 1 proc. podatku.

- Wydaje się, że to nieporozumienie można łatwo wyjaśnić, powiadamiając urząd skarbowy, że podany nowy numer konta jest też aktualny dla wpłat tytułem 1 proc. podatku. W takiej sytuacji organ podatkowy powinien wykazać dobrą wolę i dokonać przelewu na nowy rachunek bankowy - radzi Wojciech Sawicki.

Podpowiada też, że gdyby urząd skarbowy pomimo powiadomienia jednak nie zdecydował się na przekazanie OPP wpłat z 1 proc. podatku, organizacja mogłaby rozważyć skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez organ.

ZMIANY W USTAWIE O PIT

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy o PIT, który zakłada, że organy podatkowe będą zobowiązane do przekazywania 1 proc. podatku na numer konta OPP zamieszczonego na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie OPP będą zobowiązane do zamieszczania na internetowej stronie BIP m.in. informacji o aktualnym numerze konta właściwego dla wpłat 1 proc. podatku.