Podwyższenie opłaty za egzamin, który umożliwia zdobycie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynika z uzależnia jej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozporządzenie w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 508) określa ją jako 40 proc. wartości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2010 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1317 zł, opłata egzaminacyjna wynosi 526,80 zł. Dla porównania przypomnijmy, że w 2009 roku opłata egzaminacyjna była równa 510,40 zł, natomiast wcześniej (przed 2009 rokiem, gdy opłata była stała) wynosiła 480 zł.

W przypadku gdy kandydat nie przystąpi do egzaminu, opłata nie podlega zwrotowi. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy kandydat nie mógł do niego przystąpić w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn losowych. Wówczas może on przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym. Warunkiem jest jednak przedstawienie komisji egzaminacyjnej dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu. Należy to uczynić najpóźniej w ciągu siedmiu dni po tym terminie.