Stawka ryczałtu z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, dla podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, wynosi 8,5 proc., gdy przychody nie przekraczają 4 tys. euro, natomiast po przekroczeniu tej kwoty stosuje się stawkę 20-proc. Do przeliczenia kwot wyrażonych w euro stosuje się średni kursu euro ogłaszany przez NBP, obowiązujący w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 r. zmieni się limit dla najmu. Z ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wynika, że podatnicy od najmu mieszkań płacą podatek według stawki 8,5 proc. do momentu, gdy ich przychód nie przekroczy 4 tys. euro. Powyżej tej kwoty płaci się podatek według stawki 20 proc. Zasady przeliczania limitu są takie same jak przedstawione dla ryczałtu przy działalności gospodarczej. A zatem limit ten wyniesie w 2009 roku 13 510 zł (4000 x 3,3775 = 13 510). W roku 2008 jest to 15 072 zł. Limit ten zatem zmalał o 1562 zł.