TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Sytuacje takie zdarzają się wcale nierzadko, albowiem podatnik dokonujący dostawy towarów często decyduje się na dokonanie dostawy bez przeprowadzenia weryfikacji istnienia numeru identyfikacyjnego, względnie jego poprawności. Trzeba zresztą przyznać, że weryfikacja ta - dokonana w sposób dokładny - jest czasochłonna. WSA w Lublinie w wyroku z 13 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 555/06, rozpatrując sprawę, w której podatnik zastosował niewłaściwy numer nabywcy holenderskiego, uznał, wbrew stanowisku organów podatkowych, że dla zastosowania stawki 0 proc. warunkiem jest dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli więc nie jest sporne, że nabywca ów istnieje i posiada ważny numer VAT w Holandii, to zdaniem WSA warunki dla zastosowania stawki 0 proc. zostały spełnione. Sąd przyjął więc, że istotą wymogu określonego w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jest w gruncie rzeczy posiadanie przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, a nie to, czy dostawca w wystawianej fakturze posłużył się tym numerem. Sąd zatem przyjął, że ważniejsza jest treść (posiadanie numeru) niż forma (wykazanie tego numeru na fakturze).

Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia sytuacja podatnika dokonującego WDT, który na fakturze wykazał błędny numer identyfikacyjny nabywcy, byłaby mocniejsza, gdyby dokonał on jednak stosownej korekty faktury z chwilą, w której uzyskał wiedzę o tym, że numer na fakturze nie jest poprawny. Korekta taka mogłaby zostać dokonana także w trakcie kontroli. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką formalną korektę podatnik mógł przeprowadzić także w trakcie kontroli. Wtedy warunki dla zastosowania stawki 0 proc. były w zasadzie w pełni spełnione - nabywca ma ważny numer i numer ten (jakkolwiek poprzez korektę) podano na fakturze. Naturalnie, nie jest to sytuacja w pełni poprawna. Jednak zasadne wydaje się przyjęcie, że na gruncie ustawy taka formuła byłaby akceptowalna. Nie ulega natomiast wątpliwości, że stawka 0 proc. nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy nabywca towarów nie ma w ogóle ważnego numeru identyfikacji podatkowej w innym państwie członkowskim.

Not. KT