Projekt zmian w Ordynacji podatkowej modyfikuje zasady wykonywania decyzji podatkowych. Decyzja podatkowa mająca charakter nieostateczny nie będzie podlegać wykonaniu. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy organ podatkowy pierwszej instancji nada jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Zaproponowano również wprowadzenie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Umożliwi to przedsiębiorcy zorganizowanie pracy w związku z planowaną kontrolą oraz stworzy możliwość skorygowania deklaracji przed wszczęciem kontroli. Kontrolę będzie można przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Kontrola bez zawiadomienia będzie dotyczyła jedynie wypadków określonych w ustawie m.in. kontroli zasadności zwrotu VAT.

Projekt wprowadza możliwość zapłaty podatków przez najmniejszych przedsiębiorców również w formie gotówki, a nie tylko w formie przelewu. Rząd proponuje również uregulowanie zasad zwrotu nienależnie pobranej opłaty od wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy podatnik na skutek pomyłki wniósł opłatę od większej ilości stanów faktycznych niż przedstawił we wniosku.

WAŻNE

Wprowadzane zmiany w Ordynacji podatkowej mają na celu zwiększenie pewności przedsiębiorcy, że podejmowane przez niego działania są zgodne z prawem oraz stabilność prawa podatkowego.